We gaan voor…

… een kwaliteitsvolle multidisciplinaire werking waarbij alle betrokken disciplines met ouders en het kind samenwerken aan een betekenisvol aanbod op maat. Hiertoe zetten we een gedifferentieerd zorgaanbod met complementaire zorgvormen in, zijnde schoolaanvullende en -vervangende dagbesteding, gezins- en mobiele begeleiding, outreach, Vormica en Op stap. 

… een nauwe samenwerking met de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLO) Ritmica. Samen kunnen we kinderen die ingeschreven zijn op school en in het MFC, ondersteunen en begeleiden vanuit een flexibele, continue aanpak op maat.  

maximale participatiekansen voor elk kind. MFC Ritmica biedt daarom ondersteuning en begeleiding opdat elk kind kan wonen en onderwijs volgen daar waar hij wenst. 

samenwerking met ouders waarbij we ons als co-expert naast de expertise van de ouders over hun kind opstellen. … een actieve deelname aan intersectoraal overleg en samenwerking. Dit maakt mogelijk ons aanbod af te stemmen op de noden van gezinnen in onze regio. Daarenboven kunnen we als MFC Ritmica onze stem laten horen in het lokale en bovenlokale debat rond zorg en ondersteuning voor kinderen en hun context. 

Groter/Kleiner
Contrast